همکاری با لیلیان مد

کارجوی گرامی لطفا اطلاعات موجود در فرم زیر را به دقت تکمیل فرمایید
اطلاعات عمومی
سابقه شغلی
لطفا به ترتیب نام شرکت- زمینه فعالیت - سِمَت - مدت حضور از تاریخ تا تاریخ- حقوق دریافتی و علت ترک شغل را به تفکیک و کامل بنویسید
لطفا به ترتیب نام شرکت- زمینه فعالیت - سِمَت - مدت حضور از تاریخ تا تاریخ- حقوق دریافتی و علت ترک شغل را به تفکیک و کامل بنویسید
لطفا به ترتیب نام شرکت- زمینه فعالیت - سِمَت - مدت حضور از تاریخ تا تاریخ- حقوق دریافتی و علت ترک شغل را به تفکیک و کامل بنویسید